Zmeniť jazyk SK EN

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti VAR-TEC, s.r.o.

Komplexné riešenia elektronických systémov budov

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti VAR-TEC, s.r.o.

1)    Platnosť všeobecných obchodných podmienok
a)    Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) upravujú vzťah medzi spoločnosťou VAR-TEC, s.r.o., ďalej len
       „predávajúci“ a zákazníkmi firmy VAR-TEC, s.r.o., ďalej len „kupujúci“.
b)    Tieto VOP platia v plnom rozsahu. Odchýlky sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené
       obidvoma stranami.
c)    Odchýlky od Všeobecných obchodných podmienky si môžu predávajúci a kupujúci dohodnúť v Rámcovej zmluve
       (ďalej tiež RZ).

2)    Zákazníci spoločnosti VAR-TEC, s.r.o.
a)    Zákazníkmi spoločnosti VAR-TEC, s.r.o. sú fyzické a právnické osoby s povolením podnikať v oblastiach
       obchodného záujmu spoločnosti VAR-TEC, s.r.o.
b)    Zákazníkmi spoločnosti VAR-TEC, s.r.o. v segmente „Elektronické zabezpečovacie systémy“ sú montážne firmy
       s licenciou na inštalácie elektronických systémov.

3)    Ponuky
a)    Konkrátne ponuky vyhotovuje spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. zákazníkom na základe ich požiadaviek.
b)    Platnosť ponúk predávajúceho vyhotovených písomne trvá jeden kalendárny mesiac odo dňa ich vystavenia,
       ak nie je stanovené inak. Pri ponukách s platnosťou dlhšou ako 1 kalendárny mesiac si predávajúci vyhradzuje
       právo zmeny cien.
c)    Ostatné ponuky a ďalšie informácie sú registrovaným obchodným partnerom na základe ich súhlasu,
       zasielané tiež elektronicky.

4)    Objednávky tovaru
       Objednávku tovaru alebo služieb je možné uskutočniť nasledovným spôsobom:
a)    Osobne v sídle spoločnosti.
b)    Telefonicky (pevná linka): 055 / 622 70 82
c)    Telefonicky (mobilné čísla): 0911 651 816, 0910 651 814, 0911 651 812
       Telefonické objednávky sú akceptované iba od stálych zákazníkov s možnosťou ich spätného overenia. U nových
       zákazníkov sa vyžaduje objednávka inou formou s uvedením fakturačných údajov aj zodpovednej osoby,
       ktorá zákazku zadáva vrátane jej kontaktných údajov.
d)    e-mailom: vartec@vartec.sk

5)    Uzavretím záväzného zmluvného vzťahu (Kúpnej zmluvy) medzi predávajúcim a kupujúcim sa rozumie:
a)    Objednávka kupujúceho potvrdená predávajúcim. Potvrdením objednávky sa rozumie aj potvrdenie rovnakou
       formou, akou bola objednávka prijatá.
b)    Prevzatie tovaru prostredníctvom poštovej zásielky alebo kuriéra,
c)    Potvrdenie a podpísanie faktúry (resp. dodacieho listu) kupujúcim pri osobnom odbere.

6)    Kúpnou zmluvou sa rozumie faktúra vydaná spoločnosťou VAR-TEC, s.r.o.
       V Kúpnej zmluve (faktúre) sú okrem údajov o predávajúcom uvedené:
a)    identifikácia kupujúceho, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)
b)    Predmet Kúpnej zmluvy - názov, druh, množstvo a cena tovaru bez DPH, sadzba DPH a celková cena tovaru.
c)    dátum vystavenia faktúry - daňového dokladu, dátum zdaniteľného plnenia a splatnosť faktúry.

7)    Miestom plnenia predmetu Kúpnej zmluvy sa rozumie:
a)    sídlo predávajúceho (Pekná 10, 040 01 Košice) pri osobnom odbere tovaru,
b)    Sídlo kupujúceho pri zásielkach.
c)    Iné miesto/adresa určené vzájomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim.

8)    Výdaj, zasielanie tovaru a dodacie termíny
a)    Kupujúci si môže vyzdvihnúť objednaný tovar v sídle predávajúceho.
b)    Objednávky prijaté do 14:00 sú štandardne expedované predávajúcim v ten istý deň, objednávky prijaté
       po 14:00 sa expedujú nasledujúci deň, , resp. podľa aktuálnych možností predávajúceho a želania kupujúceho..
c)    Tovar je štandardne zasielaný kuriérom, D+1 (dodanie nasledujúci pracovný deň po dni podania).
d)    Dopravné náklady u zásielok nad 350,-€ bez DPH a do 15kg pri štandardnom spôsobe dopravy
       neúčtujeme. U ostatných zásielok účtujeme dopravné a balné podľa sadzobníka:.
e)    Pri nadrozmerných zásielkach a pri zásielkach nad 50kg účtujeme dopravu individuálne po dohode s kupujúcim.
f)     Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru kupujúcim.
g)    Predávajúci si splnil povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním prepravcovi.
h)    V prípade pochybností o doručení tovaru, sa má za to, že tovar aj faktúra boli doručené tretí pracovný deň po odoslaní.
i)    V prípade neprevzatia zásielky budú náklady predávajúceho na dopravu pripočítané pri ďalšej zásielke kupujúcemu

       Orientačné sadzby prepravného bez DPH:
       do 1 kg 2,80 EUR
       do 5 kg 3,80 EUR
       do 10 kg 4,60 EUR
       do 20 kg 5,50 EUR
       do 30 kg 6,10 EUR
       do 50 kg 9,90 EUR
       dobierka do 1500 EUR: + 1 EUR

9)    Ceny
a)    Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. vydáva a aktualizuje veľkoobchodný cenník určený pre
       registrovaných obchodných partnerov - kupujúcich.
b)    Aktualizované cenníky sú posielané elektronicky na poslednú známu e-mailovú adresu registrovaným obchodným
       partnerom – kupujúcim. Nový cenník ruší platnosť predchádzajúceho cenníka.
c)    Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien.
d)    Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. nestanovuje ceny určené koncovým zákazníkom.

10)  Platobné podmienky, spôsob platby a vlastnícke právo
a)    Splatnosť faktúry je vyznačená na faktúre – daňovom doklade
b)    Platba v hotovosti – tovar je uhradený v hotovosti  do pokladne pri osobnom odbere tovaru v sídle predávajúceho.
c)    Platba dobierkou – tovar je uhradený v hotovosti pri preberaní tovaru doručovateľovi.
d)    Platba na faktúru s uvedenou dobou splatnosti – tovar je uhradený pripísaním celej fakturovanej sumy
       na účet predávajúceho najneskôr v deň splatnosti.
e)    V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou do omeškania, môže predávajúci požadovať zmluvné úroky
       z omeškania vo výške 0,05% za každý deň meškania.
f)     V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou do omeškania, je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie
       dodávky tovaru.
g)    Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným a riadnym zaplatením kúpnej ceny tovaru, t.j. v ceny uvedenej
       na vystavenej faktúre. V prípade, že kupujúci predá tovar tretím osobám, je povinný zabezpečiť u tretích osôb možnosť
       aplikácie aktuálnych vlastníckych práv k tovaru a tretiu osobu na toto vlastnícke právo a možnosť jeho aplikácie upozorniť.

11)   Záručné podmienky
a)     Na predávaný tovar poskytuje spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. záruku po dobu 24 mesiacov (pokiaľ nie je u konkrétneho
        výrobku stanovená záruka inak). Počas záruky má kupujúci právo na bezplatné odstránenie poruchy na tovare
        a predĺženie záruky o čas, potrebný na vybavenie reklamácie.
b)     Doba na vybavenie reklamácie je zákonom stanovená na 30 dní. Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. štandardne rieši
        prípadné reklamácie v kratších termínoch. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru,
        alebo expedovaním zo skladu s potvrdeným dodacím listom.
c)     Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o prípadnej chybe, alebo poruche na ktoré sa vzťahuje záruka
        bez zbytočných odkladov.
d)     Reklamovaný tovar je možné odovzdať priamo v sídle spoločnosti, doručiť poštou, alebo kuriérom –
        vždy s popisom reklamovanej chyby alebo poruchy.
e)     V prípade, že bude zistená iná chyba alebo porucha, na ktorú sa záruka nevzťahuje, budú kupujúcemu účtované
        reálne náklady na opravu a prepravu tovaru po vzájomnej dohode.
f)      Záruka sa nevzťahuje na chyby a poruchy spôsobené zaplavením, bleskom, poškodením pri preprave, mechanickým
        poškodením, neodbornou obsluhou či inštaláciou, neodborným zásahom do elektrickej alebo mechanickej
        časti zariadenia a prepätím.
g)     Faktúra za dodaný tovar súčasne slúži ako záručný list.

12)   Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
a)     Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré predávajúci a kupujúci pri starostlivosti, ktorú je
        možné od nich vyžadovať, nemôžu odvrátiť (napr. vojny, povstania, stávky, rôzne opatrenia úradov, zmeny
        v legislatíve, prírodné udalosti), ďalej predávajúcim alebo kupujúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu,
        energie a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností.
b)     V prípade, že dôjde k udalostiam (vis major), ktoré nie je možné pri potvrdení objednávky predvídať a ktoré spôsobia
        predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia
        na dobu, po ktorú táto prekážka trvala a o primeranú dobu potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti.

13)   Vrátenie zakúpeného nového a nepoužitého tovaru
a)     Kupujúcim je v odôvodnených prípadoch umožnené vrátiť zakúpený, nepoužitý a nerozbalený tovar späť do 7 dní
        po dohode s predávajúcim.
b)     Registrovaným obchodným partnerom s platnou rámcovou zmluvou je v odôvodnených prípadoch umožnené vrátiť
        zakúpený, nepoužitý a nerozbalený tovar, resp. jeho časť späť za nasledovných podmienok:
        • v lehote do 30 dní od nákupu je možné vrátiť tovar v plnej cene,
        • nad 30 dní od nákupu bude klientovi odpočítaných 5% z pôvodnej ceny nákupu,
        • nad 60 dní od nákupu bude klientovi odpočítaných 10% z pôvodnej ceny nákupu,
        • nad 90 dní bude po dohode určená individuálna zmluvná cena v závislosti od typu a množstva tovaru.

14)   Podmienky vrátenia tovaru
a)     Tovar musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom stave a vrátane originálneho obalu.
b)     Tovar ani obal nesmú byť akokoľvek poškodené.
c)     Tovar nesmie javiť známky používania ani opotrebovania.
d)     Miestom pre uplatnenie nároku vrátenia tovaru je sídlo predávajúceho.

15)   Dobropis
a)     Po fyzickom dodaní a kontrole tovaru bude kupujúcemu vystavený dobropis. Dobropis kupujúci podpíše
        a potvrdenú kópiu doručí predávajúcemu.
b)     Potvrdený dobropis bude prednostne uhradený formou vzájomného zápočtu, resp. úhradou na účet kupujúceho.
c)     Za vystavenie dobropisu si môže predávajúci účtovať administratívny poplatok vo výške 5 EUR.

16)   Servisné podmienky
a)     Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. ponúka kvalitný a rýchly záručný aj pozáručný servis.
b)     Záručná oprava sa týka iba tovarov dodaných spoločnosťou VAR-TEC, s.r.o., ktoré sú v záručnej dobe.
        Oprava ani doprava sa v tomto prípade nefakturuje.
c)     Pozáručná oprava sa týka iba tovarov dodaných spoločnosťou VAR-TEC, s.r.o., ktoré sú po záručnej dobe
        a porúch na ktorú sa záruka nevzťahuje.
d)     Ceny pozáručných opráv sú účtované v závislosti od druhu poruchy a podľa reálnych nákladov na opravu.
        Celková predpokladaná suma sa vzájomne odsúhlasuje pred opravou a k cene bude pripočítané štandardné
        poštovné a balné.
e)     Zariadenia na opravu podrobujeme testom funkčnosti. Pokiaľ nie je na zariadení zistená žiadna porucha a oprava
        nebola potrebná, môže sa za test funkčnosti fakturovať čiastka v zmysle aktuálneho cenníka + poštovné a balné.
f)      Servisné zásahy vybavuje spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. spravidla do 14 dní, pričom každý výrobok prechádza po
        oprave testom funkčnosti. Na opravu je poskytnutá záruka 6 mesiacov.
g)     Každá zákazka pre servis musí obsahovať sprievodný list s nasledovnými údajmi:
        • kópia faktúry týkajúca sa zariadenia doručeného do servisu,
        • adresa na ktorú má byť zariadenie po oprave/výmene vrátené,
        • zodpovedná osoba, ktorá servisnú zákazku zadáva + kontaktný telefón,
        • popis poruchy/chyby, resp. dôvod prečo sa vyžaduje servisný zásah.

17)   Spracovanie osobných údajov *
a)     Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči nemu pri vystavovaní
        dokladov a kontaktovaní v súvislosti s obchodnou činnosťou. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje
        kupujúceho nebudú použité na iné účely a nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného
        na doručenie tovaru.
b)     Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania,
        meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo v rámci obchodno právneho vzťahu
        s kupujúcim v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
c)     Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP a zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich
        osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia..

18)   Zapožičanie tovaru za obchodným účelom (prezentácie, odskúšanie a pod.)
        Zapožičanie tovaru je možné iba pre registrovaných partnerov, z podpísanou Rámcovou zmluvou (RZ).

19)   Služba zapožičanie výrobku v rámci servisu - vopred
        Pre urýchlenie vybavenia servisu (v prípade prebiehajúcich inštalačných prác na objekte), poskytuje spoločnosť
        VAR-TEC, s.r.o. zákazníkom s Rámcovou zmluvou (RZ) službu „Zapožičanie výrobku v rámci servisu –
        vopred“ definovanej v RZ.

20)   Použiteľné právo, záverečné ustanovenia
a)     Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.
b)     V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sú, alebo sa stanú z legislatívnych dôvodov neplatnými, neúčinnými
        alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto VOP.
c)     Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností, budú prednostne riešené
        mimosúdnou cestou. V prípade súdneho sporu je príslušný obchodný súd v lokalite predávajúceho.
d)     Objednaním tovaru, alebo jeho prevzatím kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP.
e)     Tieto VOP vstupujú do platnosti dňa 30.januára 2018. Rušia všetky predchádzajúce obchodné ustanovenia a podmienky.
f)      Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP.

Košice, dňa 30.01.2018

* Poznámka:
VOP boli aktualizované dňa 30.01.2018, kedy vstúpil do platnosti Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Ku dňu jeho účinnosti (25.05.2018) bolo vydané memorandum o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľuje zásady ochrany osobných údajov 
a je súčasne s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami dostupné na webe www.vartec.sk.


Súbor VOP na stiahnutie:

VOP spoločnosti VAR-TEC, s.r.o. (PDF)


Naši hlavní partneri:
JOB detectomat